PRIVATUMO POLITIKA

 

BENDRA INFORMACIJA

UAB Odontologijos centras „DentAmicus“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, tar kt.) naudojate.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

Duomenų subjektas pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis internetinėje svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje, Duomenų subjekto sutikime nurodytais bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Duomenų valdytojo Internetinę svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Atstovas – asmuo atstovaujantis Duomenų valdytojo partnerius (paslaugų tiekėjus), tiek fizinius, tiek juridinius asmenis.

Duomenų subjektu šioje Privatumo politikoje laikomas Atstovas, Besikreipiantis asmuo, Pacientas, Kandidatas, Mokymų dalyviai, Skambinantieji telefonu arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo besidomintis Duomenų valdytojo teikiamomis sveikatos priežiūros (odontologijos) paslaugomis, norintis užsiregistruoti dėl sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ar norintis susisiekti su Duomenų valdytoju kitais klausimais.

Kandidatas – asmuo, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.

Pacientas – asmuo, sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl sveikatos priežiūros (odontologijos) paslaugų teikimo.

Skambinantysis telefonu – asmuo skambinantis viešai paskelbtu kontaktiniu telefonu dėl registracijos pas gydytojus ir/ar kitais klausimais.

ODONTOLOGIJOS CENTRO PASLAUGŲ TEIKIMAS

Siekiant Jums tinkamai suteikti odontologines paslaugas, Bendrovė tvarko tokius Jūsų asmens duomenis: Odontologinių ir/ar burnos priežiūros paslaugų teikimo sutartyje esančius Paciento asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data ir kt.); Paciento pateiktus kitus asmens duomenis; specialių kategorijų duomenys (suteiktos paslaugos, diagnozės, apsilankymai pas specialistus, nuotraukos, specialistų suteiktų paslaugų ir paciento būklės aprašymai ir kt.).

Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo ir (ar) sutarties, ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo, ir (ar) siekiant suteikti Jums sveikatos priežiūros paslaugas.

Jūsų asmens duomenys odontologinių paslaugų teikimo tikslu yra saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais.

Mes visais atvejais įsipareigojame, kad visi surinkti Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinti tinkamą odontologinių paslaugų teikimą, su tuo susijusius kitus tikslus ir mus saistančių teisinių prievolių įvykdymą.

 KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

– vardas

– adresas

– elektroninio pašto adresas

– telefono numeris

– Jūsų žinutė

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika.

 KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

 Jūsų asmens duomenų neperduodame jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti įstatymais, kitais teisės aktais arba, jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti arba, jei jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

– Odontologinių paslaugų teikimas;

– Asmenų aptarnavimas;

– Vaizdo stebėjimas turto ir apsaugos tikslais;

– Asmenų edukacijos ir teikiamų paslaugų marketingo tikslais;

– Kandidatų į laisvą darbo vietą administravimas;

– Tiesioginės rinkodaros vykdymas.

Asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs sudarote su mumis odontologinių ir/ar burnos priežiūros paslaugų teikimo sutartį, atsiunčiate savo CV ar kitą informaciją, susijusią su Jūsų įsidarbinimu Bendrovėje, apsilankote Bendrovės patalpose.

Mes rinksime tik tokią informaciją, kuri yra būtina mūsų paslaugoms suteikti bei laikantis visų teisės aktų reikalavimų.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ASMENŲ APTARNAVIMO ATVEJAIS

Bendrovė Jūsų asmens duomenis taip pat tvarko ir tais atvejais, kai Jūs su mumis susisiekiate, pateikiate užklausą, klausimus, siunčiate informaciją nurodytais kontaktais Bendrovės interneto svetainėje.

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, atsakyti į Jūsų užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugodama ir gindama Bendrovės teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

Jūsų asmens duomenys yra ištrinami per 1 metus nuo Jūsų kreipimosi išnagrinėjimo. Siekdami įgyvendinti Bendrovės teisėtą interesą kaupti įrodymus apie gautas užklausas, atsakymus į jas, taip pat suteiktas paslaugas ir turėtą kontaktą, priklausomai nuo duomenų rūšies ir aplinkybių, tam tikrais atvejais gali būti saugomi ilgiau, tol, kol atitinka tikslus, kuriems buvo surinkti.

Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tais atvejais, kai:

  • Būtina, kad Bendrovė galėtų apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių;
  • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
  • Esant pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios pradėtas tyrimas;
  • Esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Pabrėžiame, kad teikdami užklausas, klausimus ar kitą informaciją Bendrovei, pateikite minimalų kiekį asmeninės informacijos. Pateikite tik tuos asmens duomenis, kurie būtini tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas laiškas, prašymas ar užklausa atsakyti, įvykdyti.

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

– žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

– susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

– reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

– savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

– turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

– turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

– nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;

– kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją esant asmens duomenų apsaugos pažeidimams.

DUOMENŲ SAUGUMAS

Bendrovė itin atidžiai saugo Jūsų asmens duomenis naudodama tinkamas duomenų apsaugos priemones. Jos apima: aktyvų ir reaktyvų rizikos valdymą, programinės įrangos periodinį atnaujinimą, antivirusinių programų naudojimą, prieigos kontrolės ir apsaugos sistemas, kontroliuojamą prieigos / vartotojo teisių suteikimą ir priežiūrą, įgūdžių užtikrinimą organizuojant su asmens duomenų tvarkymu susijusio personalo mokymus, o taip pat atliekant duomenų tvarkytojų vertinimą bei atranką. Popieriniai dokumentai yra laikomi patalpose, kuriose yra taikomos tinkamos apsaugos priemonės. Asmenys (darbuotojai), dirbantys su asmens duomenimis, yra saistomi konfidencialumo pareigų nustatytų teisės aktuose ir konfidencialumo susitarimų. Bendrovė nuolat atnaujina savo vidaus praktiką.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Saugojimo terminas
Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas registracijos tikslais Iki registruoto vizito datos. Duomenų subjektui neatvykus paskirtam vizitui, jo pateikti asmens duomenys sunaikinami
Skambinančiųjų asmens duomenų tvarkymas 6 mėnesiai nuo pokalbio įrašymo dienos
Pacientų asmens duomenų tvarkymas sveikatos paslaugų teikimo tikslais 15 metų nuo paskutinio apsilankymo klinikoje
Pacientų asmens duomenų tvarkymas vizito priminimo tikslais 2 metai nuo paskutinio apsilankymo klinikoje
Pacientų asmens duomenų tvarkymas mokslinio medicininio tyrimo tikslais  50 metų nuo mokslinio medicininio tyrimo atlikimo dienos.
Kandidatų asmens duomenų tvarkymas personalo atrankos tikslais 4 mėnesiai po to, kai Kandidatas yra priimamas į darbą. Ilgesniam Kandidatų gyvenimo aprašymo ir kitų duomenų saugojimui reikalingas Kandidato sutikimas
Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas registracijos į mokymus ir dalyvavimo mokymuose tikslais 2 metai nuo registracijos dienos
Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas žaidimų, akcijų, konkursų organizavimo tikslais 1 metai nuo konkurso įvykdymo dienos
Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas vaizdo stebėjimo tikslu 1 mėnuo
Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu 5 metai nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas pageidauja, šį terminą pratęsti.
Fizinių asmenų, Atstovų asmens duomenų tvarkymas sutarčių su partneriais vykdymo tikslu Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sandorio pasibaigimo

PRIVATUMO POLITIKA

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos patalpinimo Bendrovės patalpose. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

SUSISIEKITE SU MUMIS

 Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@odontologijoscentras.com